Fungování státu

Z volebního zákona musí zmizet všechny uzavírací klauzule pro vstup stran do Parlamentu ČR. Propadání hlasů menších stran ve prospěch těch větších je nemorální a ničí demokracii v samotném zárodku.

Současný systém je nastaven tak, že i kdyby se do Sněmovny dostal čestný, nezkorumpovaný člověk, bude brzy s vlky výt (podle hesla „kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti“). Pokud tento fakt nově zvolený politik neakceptuje, pak je velmi rychle ze smečky vyobcován, neboť na každého se něco najde, každý je chybující a omylný. Když je politikovi nabídnuto za hlasování pro zákon, který je mu úplně lhostejný, pár milionů a lukrativní místečka v dozorčích radách pro členy jeho rodiny, pragmaticky snadno přemluví „svědomí“ a zvedne ruku. Ze zákonodárce se stává „zákonoprodejce“. Darebáctví politiků proto není jen lidským selháním, ale selháním celého současného systému. Zde je příčina časté přeměny čestných lidí, po vstupu do politiky, ve zkorumpované loutky, sliby neplnící lháře, demagogické nekonzistentní pokrytce a vlastně amorální grázly.

Po opakovaném zklamání berou voliči většinové společnosti tento poznatek jako neovlivnitelný fakt, a proto jich velká část nejde k volbám. Abychom právě tyto lidi dostali k volebním urnám, a není jich málo (jde téměř o polovinu voličů), je nutné navrhnout a prosazovat nový volební zákon, který bude umožňovat odvolatelnost politiků, jako pojistku proti jejich amorálnímu jednání. Již prostý fakt, že nad nimi visí tento Damoklův meč, je odradí od provádění různých leváren a tím ostudy odvolání. Abychom dostali šanci realizovat systémové změny, které by zabránily neustálému opakování chybné volby, a hlavně abychom měli možnost odvolat zprofanované politiky, musíme přesvědčit a aktivizovat voliče, aby šli k volbám a nevolili parlamentní strany, které se podílely na současném stavu. Protože „Kapr si rybník sám nevypustí“!

Řešení:

Řešení spočívá v důsledném naplnění ducha naší ústavy. Ta v článku 2 odstavci 1 konstatuje, že lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Hned v následujícím odstavci ústava konstatuje, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

Především je třeba přijetím kvalitního zákona o referendu iniciovatelného občany (sesbíráním stanoveného počtu podpisů pod požadavek na uskutečnění konkrétního referenda) konečně dát občanům republiky právo, které autoři ústavy jasně deklarovali, ale jeho uskutečnění ponechali na budoucích zákonodárcích.

Dále je nutno zajistit, aby jednotlivé orgány (pilíře) moci – moc zákonodárná, výkonná a soudní – byly skutečně vzájemné nezávislé, jak ústava předpokládá. Jejich představitelé musí být proto voleni samostatně. Nemohou se navzájem jmenovat, musí se ale vzájemně účinně kontrolovat.

Moc výkonná je svou podstatou moc vyžadující osobní odpovědnost, proto její nositelé (starostové, primátoři, hejtmani, prezident) musí být voleni přímo voliči, tak aby jim také mohli být odpovědni a předem jasně stanovenými postupy jimi odvolatelní. Volební obvody představitelů moci výkonné jsou přirozeně jednomandátové (volí se pouze jeden starosta atd.) a měly by být dvoukolové, tak aby byla voličům dána možnost upravit svoji volbu podle výsledků prvého kola. Pokud nebude premiér, jako vrcholný představitel moci výkonné volen, musí být zachována současná praxe jmenování premiéra prezidentem, měla by ale být posílena kontrolní pravomoc prezidenta.

Úkolem moci zákonodárné je nastavit předem pravidla pro uplatňování moci výkonné a také výkonnou moc kontrolovat. Při práci na zákonech je nutno brát v úvahu různé názorové proudy občanů. Způsob volby musí proto zajistit, aby se do Parlamentu a obdobných politických struktur na nižší úrovni (zastupitelstva) dostali nositelé různých názorů v počtu odpovídajícím jejich rozšíření ve společnosti. Tomuto požadavku odpovídají vícemandátové obvody. Pokud bude např. při volbách do současného dvousetčlenného parlamentu vytvořeno dvacet volebních okrsků, budou kandidáti v jednotlivých okrscích po volbách seřazeni podle počtu získaných hlasů a prvých 10 z nich získá mandát. To zajistí, že se do parlamentu dostanou i nositelé jiných než většinových názorů. Odpovědnost poslanců či zastupitelů voličům musí být zajištěna tím, že každý z nich bude volen osobně, ne jako kus na kandidátce strany. To v žádném případě nevylučuje právo stran kandidátky (seznamy stranou doporučovaných reprezentantů) vytvářet a voličům předkládat.

Poslední z ústavou specifikovaných mocí, moc soudní, je stejně významná, ne-li významnější, než obě moci popisované výše. Přesto jsou její představitelé do značné míry závislí na výše popsaných druzích moci (před zavedením přímé volby prezidenta byla jejich závislost na moci zákonodárné úplná). Tento problém navrhujeme řešit přímo volbou představitelů orgánů moci soudní, např. předsedy ústavního soudu, předsedy nejvyššího soudu atd. včetně volby představitelů státních zastupitelství. Odborná způsobilost kandidátů může být zajištěna tím, že kandidátky budou vytvářeny s respektováním zákonných požadavků vládou (mocí výkonnou) a parlamentem (mocí zákonodárnou).

Existence senátu je v současnosti předmětem diskusí. Jsme pro jeho existenci s mírně posílenými pravomocemi. Jeho kontrolní funkce je nezastupitelná.

Konec státní šikany a návrat ke zdravému rozumu

Polistopadové vlády jsou vůči občanům ČR v mnoha ohledech ještě arogantnější než ty poslední komunistické. Zavedení zákazu konzumace alkoholu při jízdě na kole či sjíždění řek malými plavidly je novým důkazem úřední zvůle, která nemá nikdy skončit. Kvůli tomu si už lidé na venkově nemohou legálně dojet na pivo do vedlejší vsi, aniž by riskovali desetitisícové pokuty. Státní šikana už dosáhla na kolaře, vodáky i na kuřáky a novinkou má být povinné čipování psů. To má být zřejmě psychologická příprava na budoucí čipování lidí. Všechny tyto nesmysly musí skončit a Rozumní se o to zasadí. Nekuřáci mají samozřejmě právo pobývat v nekuřáckých prostorách, kuřáci se ale kvůli tomu nesmějí stát pronásledovanou menšinou. Zákon musí i jim umožnit právo shromažďovat se v kuřácké zóně restaurací.

Jedna odpověď na “Fungování státu”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *