Vnitřní bezpečnost

1. Úvod

Stát, prostřednictvím svých orgánů, musí garantovat bezpečí všech svých obyvatel. Pocit bezpečí pro člověka samotného, i jeho rodinu, je jedním ze základních atributů nezbytných pro spokojený život, naplněný poctivou prací, výchovou dětí, péčí o stárnoucí rodiče a pomocí potřebným spoluobčanům.

Vnější bezpečnost zajišťuje resort ministerstva obrany a zejména Armáda ČR. (tento bod je rozveden v samostatné kapitole našeho programu)

Vnitřní bezpečnost zajišťuje resort ministerstva vnitra a zejména Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a integrovaný záchranný systém, jehož jednotlivé součásti jsou v působnosti více resortů, které v případě aktivace systému zastřešuje resort ministerstva vnitra.

Aby byla bezpečnost země zajištěna komplexně, je nezbytné, aby úzce spolupracovaly resorty ministerstev vnitra, obrany a zahraničních věcí.

2. Naše bezpečnostní priority

1) Okamžitě rozustit „cenzorní“ pracoviště zřízené ministerstvem vnitra (ať už se bude jmenovat jakkoliv), které je naprosto skandální a šikanózní vůči obyvatelům naší země.
2) Personálně posílit a stabilizovat Policii ČR
3) Ochrana a ostraha státní hranice ČR v souvislosti s migrační krizí a zamezení nekontrolovanému vstupu a volnému pohybu migrantů na území ČR.
4) Obnovení pohraniční policie ke střežení tzv. „zelené hranice“. Její struktura : Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, krajské mezičlánky a oddělení pohraniční policie (v krajích, kde vede naše státní hranice). V rámci této služby obnovit oddělení pátrací a informační služby na ředitelství a na všech krajích.
5) Vytvořit celoevropskou evidenci kriminálně závadových osob s možností přístupu odpovídajících součástí Policie ČR a zpravodajských služeb
6) Zlepšit koordinaci a spolupráci bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb
7) Personálně posílit a stabilizovat Hasičský záchranný sbor ČR

3. POLICIE ČR

Tato složka státu je tou nejviditelnější z bezpečnostních složek, se kterou se všichni obyvatelé setkávají nejčastěji a na kterou se v případě nouze a jako oběti trestných činů obrací v oprávněné důvěře, že se jim od této složky dostane ochrany, zastání a účinné pomoci. A to jak v případě akutního ohrožení a nutnosti odvrátit hrozbu, tak i následně v rámci řádného vyšetření trestné činnosti, zjištění pachatele a jeho předání dalším orgánům činným v trestním řízení, ke spravedlivému potrestání a řízení o náhradě škody.

3.1. Aktuální stav

Současný stav Policie ČR je personálně, odborně i morálně zdecimovaný.

V souvislosti s pronikáním organizovaného zločinu do oficiálních struktur státu, dochází zhruba od poloviny devadesátých let neustálými, účelově zdůvodňovanými reorganizacemi k oslabování akceschopnosti policie, zejména v oblasti operativních složek, které by měly prvotně odhalovat vysoce nebezpečnou a sofistikovanou trestnou činnost, která se ve značné míře dotýká i ekonomických zájmů osob, které ze zákona mohou činnost samotné policie ovlivnit.

Další pojistkou“ kontroly a nadvlády“ nad policií je dosazování „spolehlivých“ osob na řídící pozice a do útvarů, kde mohou přímo ovlivňovat policejní činnost vč. rozpracovávání a vyšetřování kriminálních kauz. Tato místa byla „uvolňována“ nejen v rámci účelových reorganizací, ale i pod různými záminkami, zejména nesmyslným zavedením celé řady „kvalifikačních“ předpokladů. Takto byla odstraněna spousta policistů, kteří dlouhá léta, s vysokou odborností, kvalitně a poctivě odváděli svoji práci. Toto se týká veškerých složek policie.

Dlouhodobý podstav a zátěž policistů na základních útvarech v přímém výkonu služby, je obecně vděčným tématem i v samotné policii, který ale vedení policie fakticky neřeší a který má samozřejmě dopad na výkonnost policie a odráží se v rychlosti a kvalitě odváděné práce.

V minulosti docházelo ze strany politiků, ale i přímo z úst některých samotných ministrů vnitra k dehonestaci policejní práce i přímo policistů.

I přes kariérní řád dochází k účelovému dosazování stále nových a nových „loajálních“ osob do řídících funkcí, což všichni policisté vidí a bere jim to chuť do další práce. Většina takto dosazovaných osob má velmi pochybné odborné znalosti, což všichni ze své pozice vidí, ale jsou vůči tomu bezmocní.

Ačkoliv „gró“ policejní práce leží na základních útvarech a policistech v přímém výkonu služby, odměňování těchto pracovníků je žalostné a je skandální, jak směšné mimořádné odměny dostávají v porovnání s astronomickými odměnami řady vybraných policejních „manažerů“.

Posledním „hřebíkem“ do rakve je skutečnost, že ačkoliv právě policisté v přímém výkonu služby nastavují doslova každodenně své životy, o uniformovaných policistech to platí dvojnásob, tak se jen zcela výjimečně dočkají alespoň symbolického ocenění své práce ve formě nějakého vyznamenání. Zato prapodivně dosazení „manažeři“ z kanceláří mají hrudě slavnostních uniforem plná všemožných vyznamenání.

Vše výše uvedené vede k frustraci velkého množství policistů, což se nejen negativně projevuje na jejich práci, a přispívá k jejich odchodu do „civilu“, ale mnohdy vede i ke zcela mimořádným excesům, neslučitelným s výkonem tohoto povolání, vč. páchání trestné činnosti samotnými policisty.

3.2. Naše řešení

Je nezbytné navrátit do policie morálku, která zvýší motivaci k lepší práci, spravedlivě oceňovat práci policistů na veškerých úrovních a pozicích, zamezit další devastaci policie účelovým odstraňováním kvalitních, loajálních, dlouholetých a zkušených policistů a nepřipustit další ohýbání kariérního řádu k dosazování „žádoucích“ osob do vedoucích pozic.

V policejní práci je potřeba hlavní důraz položit na resortní vzdělávání, které zajistí odbornou fundovanost policie dle jejích potřeb v rámci celé její působnosti. Existují vybrané činnosti, kde je žádoucí mít „civilní“ vysokoškolské vzdělání (doplněné resortním vzděláním), ale současné nastavení potřeby vysokoškolského vzdělání pro tak obrovské množství systemizovaných služebních míst, je zcela nesmyslné. Je zcela nemyslitelné, aby jakýkoliv vysokoškolský titul, leckdy z pochybné školy, dokonce mnohdy získaný i za pochybných okolností, byl katapultem k pozici ve „vyšších patrech“ policie.

U operativních složek policie, bez jejichž precizního fungování není možné odhalovat a dokumentovat latentní a vysoce nebezpečnou a sofistikovanou trestnou činnost, a s ohledem na naprostou specifičnost této práce a nároky kladené na operativní pracovníky, je nezbytné umožnit tyto složky personálně obsazovat dle jejich specifických požadavků bez jakéhokoliv omezování, mimo bezpečnostních prověrek, přijímaných osob.

S ohledem na současnou migrační krizi je nutno uvnitř policie zajistit funkční mechanismus, jak v případě potřeby rychle a efektivně dočasně posílit jednu složku policie od ostatních složek policie bez vlivu na každodenní činnost dotčených součástí. V této souvislosti je potřeba provést revizi škály činností jednotlivých organizačních součástí policie v rámci jejich působnosti.

Následně musí dojít k obnovení pohraniční policie ke střežení tzv. „zelené hranice“. Její struktura : Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, krajské mezičlánky a oddělení pohraniční policie (v krajích, kde vede naše státní hranice). V rámci této služby obnovit oddělení pátrací a informační služby na ředitelství a na všech krajích.

Je potřeba se vyvarovat činností, které zcela zbytečně sráží prestiž policie v očích veřejnosti, s bezpečností nemají nic společného a jsou oprávněně ze strany obyvatel vnímány jako zbytečná šikana. Příkladem, který zažil téměř každý řidič v ČR, jsou „rádoby“ dopravně bezpečnostní akce, kdy policie provádí měření rychlosti na bezpečných úsecích silnic, mnohdy i s více jízdními pruhy, kde je naprosto nesmyslně instalovaná dopravní značka bezúčelně omezující rychlost. Zde dochází k měření rychlosti a následně se přistupuje k pokutování takto „vyrobených“ přestupků.

Musí dojít ke zvýšení finančního ohodnocení policistů, zejména u policistů v přímém výkonu služby a spravedlivému odměňování na všech úrovních výhradně na základě pracovních výsledků, nikoliv dle „obliby“ u nadřízených.
Všechna tato opatření by měla policii pomoci zajistit slušné, odborně zdatné a spokojené policisty, kteří budou skutečně loajálně sloužit veřejnosti dle proklamovaného policejního sloganu „pomáhat a chránit“.

4. Hasičský záchranný sbor ČR

Tato složka státu pomáhá lidem v nouzi nejvyšší hašením požárů, vyprošťováním osob při dopravních nehodách, širokou škálou různých specializovaných činností při živelných pohromách, při haváriích a ve spoustě dalších případů, jejichž nebezpečnost plně vystihuje nepsaný hasičský slogan „Odkud vy utíkáte, tam my jedeme“.

Naši profesionální hasiči patří mezi naprosté a světově uznávané špičky v tomto oboru záchranářské práce.

Je zapotřebí finančně zlepšit jejich finanční ohodnocení s ohledem na mimořádné riziko jejich práce, protože při každém svém výjezdu riskují svůj život k záchraně druhých a jejich mimořádné činy nejsou adekvátně ohodnoceny.

Současně je zapotřebí zajistit dostatečné finanční prostředky na stálý, špičkový výcvik a to nejlepší materiální a technické vybavení, které se v jejich oboru stále vyvíjí a pomáhá jim nejen v práci samotné, ale i v jejich osobní ochraně.

Práce hasičů je velmi specifická a odbornost se zvyšuje každým výjezdem. Výše uvedená opatření by měla pomoci personálně stabilizovat Hasičský záchranný sbor ČR, protože s odchodem každého hasiče odchází obrovské, těžce nahraditelné zkušenosti. Povolání hasiče je jedním z těch, které se dědí z otců na syny a silná vazba loajality k této profesi by měla být státem využívána a nikoliv zneužívána ve formě nedostatečného finančního ohodnocení a podceňování materiálního a technického vybavení.

4.1. Dobrovolní hasiči

Dobrovolní hasiči zejména v odlehlejších oblastech naší republiky velmi pomáhají svými zásahy a nasazením do příjezdu profesionálních hasičů a jejich pomoc na místě je v mnoha případech zcela zásadní při záchraně životů, zdraví a majetku.

Současně velmi dobře a ve velkém rozsahu pracují s mládeží, věnují se nácviku řady činností jako jejich profesionální kolegové a věnují se požárnímu sportu. Díky těmto svým aktivitám učí mládež mezilidské sounáležitosti a nezištné pomoci druhým a jsou líhní budoucích profesionálních hasičů.

Ze strany státu je potřeba dobrovolným hasičům v daleko větší míře pomáhat s materiálně technickým vybavením a zajišťováním pravidelných odborných školení a cvičení.

5. Integrovaný záchranný systém

Pro případy mimořádných událostí, jejichž povaha svým rozsahem vyžaduje k jejich eliminaci nasazení různých složek státu z různých resortů, slouží integrovaný záchranný systém.

Právě při nasazení různých složek a techniky, velice často v masivním rozsahu, je nezbytné špičkově koordinovat jednotlivé činnosti, aby se minimalizovaly ztráty na životech, zdraví a majetku.

Je zapotřebí zajistit neustálou aktualizaci a zdokonalování metodiky integrovaného záchranného systému, cvičení všech zainteresovaných složek a pořizování veškerého dostupného, aktuálně nejlepšího, materiálně technického vybavení.