Milostivé léto 2018

Přicházíme s volebním tématem, které tu ještě nebylo, ne však proto, abychom na sebe upoutali pozornost. Rozumní jsou totiž nejen rozumní, ve smyslu „zdravým selským rozumem uvažující“, pragmatičtí, ale jsou i sociálně vnímaví, jsou státotvorní, problémy této země je trápí a oni jsou – my jsme puzeni snahou problémy této země řešit.

Jeden z nejpalčivějších problémů této země a jejích obyvatel, jeden z nejpalčivějších problémů rodin, a proto o něm mluvíme dnes 12. srpna, kdy je naše konference věnována rodině, je enormní zadlužení.

Za sto let existence novodobého českého státu jsme to dotáhli tak daleko, že jsme zadlužení všichni, od kojence po starce (každý zhruba 170 tisíc korun) a dlužíme dohromady tolik, že se z těchto dluhů stěží kdy dostaneme, pokud nepřijmeme nějaké radikální řešení. Nutno říci, že tento dluh (zhruba 1.789 bilionu) vznikl až v tomto – tedy polistopadovém – režimu, což také o tomto režimu mnohé vypovídá.

Vedle státního dluhu jsme ale navíc zadluženi v rodinách, mnoho rodin má dnes hypotéku a řadu spotřebních úvěrů, takže dluh domácností jen vůči bankám je dalších 1.5 bilionu korun. Výsledkem tohoto zadlužení domácností je to, že téměř desetina občanů ČR čelí problémům s exekucemi, protože není schopna své dluhy splácet.

Celkově je v exekuci 834 tisíc lidí a 68 tisíc firem, téměř polovina má čtyři a více exekucí. Lidí s deseti a více exekucemi bylo na konci loňského roku 145 tisíc, což je nárůst o pětinu. Kvůli tomu je 85 procent probíhajících exekucí nevymahatelných. V ČR nyní běží 4,68 milionu exekucí – naprostá většina z toho připadá na domácnosti, zatímco na firmy jen 230 tisíc.

Nejde ale jen o čísla a statistiky. Dluhy a následné exekuce znamenají reálné problémy pro reálné lidi a jejich rodiny. Neštěstí, tragédie. Stres, vyloučení ze společnosti, strach z budoucnosti, napětí v rodinách, leckdy i kriminalitu, únik z reality k alkoholu, drogám, hazardu.

To je chmurná přítomnost. A nyní budoucnost v podání Rozumných:

Příští rok oslavíme sto let od založení republiky.

Abychom toto výročí oslavili ne jako národ dlužníků, tedy otroků, tedy dluhy zotročený národ,

ale abychom po sto letech dali mnoha jednotlivcům, ale ještě více rodinám a vlastně celému národu možnost nového začátku, restartu, nové naděje,

abychom vkročili do dalšího století trvání našeho státu nezatíženi dluhy, s čistým štítem, s novým odhodláním, s vírou v lepší příští, s nadšením, které ostatně vznik naší republiky před sto lety provázelo,

musíme se s těmi dluhy, které podvazují budoucnost naší země, vypořádat.

Ačkoli dobře vím, že mnoho lidí se do svých problémů dostalo vlastní vinou, vlastní nezodpovědností, naivitou, nezkušeností, tak na druhé straně vím, že mnoho společností, které poskytují půjčky, s touto naivitou lidí počítá a vlastně na této skutečnosti parazituje. Úroky jsou hanebné, je to lichva, která byla v tomto civilizačním okruhu vždy vnímána jako něco špatného, ostatně slovo „lichva“ má slovanské kořeny a pochází z výrazu lichý, tedy nesprávný. Už jazykově je lichva považována za něco nesprávného a nemravného.

Není povinností státu lidem, kteří se do dluhové pasti dostali, pomáhat, ale bylo by dobrým, blahodárným a vítaným gestem státu, kdyby solidárně těmto lidem pomohl symbolicky v rok svých stých narozenin, protože tím pomůže celé zemi, sám sobě. Právě to chtějí Rozumní učinit, pokud jim ve volbách dáte svůj hlas.

Přicházíme s programem ODDLUŽENÍ. Když nám dáte svůj hlas v dostatečné míře, abychom svůj program mohli realizovat, zastavíme a zrušíme vaše exekuce a oddlužíme vás – tedy ty z vás, kterých se to týká, ty, kteří už břemeno dluhů nejsou schopni nést a dostali se do takových problémů, ze kterých jim může pomoci jen vnější zásah. Oddlužíme tedy rodiny, oddlužíme tuto zemi a dáme jí možnost nového začátku. Oddlužíme ale jen ty, kteří o to sami požádají, přičemž podmínky této žádosti budou takové, aby institutu oddlužení nemohlo být zneužíváno. Oddluženi budou jen ti, kteří budou pracovat. V tomto smyslu si svůj dluh „odpracují“ a oddlužení nedostanou zadarmo (tedy ostatní spoluobčané nebudou muset mít pocit, že na ně doplácejí), avšak stát jim výrazným způsobem pomůže se dluhů zbavit a to ve velmi krátké době. Je to totiž v jeho vlastním zájmu.

Použiji-li starozákonních, biblických slov, vyhlásíme „milostivé léto 2018“. V třetí knize Mojžíšově se v kapitole 25 píše: Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. (Leviticus 25:10)

Jinými slovy, podle Hospodinova nařízení Židé každý padesátý rok slavili „milostivé léto“ (neboli rok svobody), které spočívalo v tom, že otroci byli propuštěni a dluhy byly prominuty. Vztahy v zemi a mezi jejími obyvateli se napravily tak, aby byl každý svobodný.

Milostivé léto 2018 pro Českou republiku tedy znamená, že 834 tisíc lidí s exekucemi se bude moci konečně probudit do nového dne s vědomím, že mají možnost svůj problém snadno a rychle vyřešit a začít znovu a jinak. Započteme-li rodinné příslušníky, může tento program zlepšit život několika milionům lidí, zlepšit život statisíců rodin, nepřímo pak však i celé země.

Milostivé léto 2018 znamená, že lidé, kteří se dnes musejí živit načerno, budou moci nastoupit do řádného zaměstnaneckého poměru. Mnohá odvětví tak dostanou statisíce zaměstnanců, kteří dnes tak zoufale chybí. Sociální ovzduší ve společnosti se rychle ozdraví, když se tito vyloučení lidé a jejich rodiny znovu zařadí do společnosti.

Milostivé léto 2018 bude mít výchovný a blahodárný efekt na děti, které dnes nespravedlivě trpí sociálním postavením v rodinách dlužníků a častou rozvodovostí svých rodičů.

Milostivé léto 2018 znamená, že i stát ušetří, protože okamžitě přestane dlužníkům (načerno zaměstnaným) vyplácet dávky podpory a naopak od nich po jejich oddlužení začne inkasovat daně a pojištění, které tito dnes stejně neplatí. Náš program Oddlužení má tedy potenci zrychlit hospodářský růst a růst životní úrovně nejen dlužníků, ale i ostatních občanů.

Pro představu, v čem se náš návrh liší od současného konceptu „osobního bankrotu“ – osobní bankrot trvá pět let, zdaleka nedojde ke splacení celého dluhu a člověk navíc živoří. Milostivé léto 2018 znamená, že dlužník, který dluží například 200 tisíc korun, bude oddlužen (v závislosti na hrubé mzdě) v průměru za necelé dva roky, při dluhu 500 tisíc v průměru za 4 roky. Dostává přitom běžnou mzdu a může tedy žít normálním životem.

Možná si nyní říkáte, že jde o čirý populismus. Právě naopak. Místo nepodstatných věcí se snažíme řešit skutečné problémy této země a jejích občanů. Zadlužení je jedním z nejhorších, protože z nás dělá otroky, lidi manipulovatelné, ovladatelné, vydíratelné, lidi rezignující na vše kolem, lidi apatické, s nezájmem o věci veřejné, s nedůvěrou ve stát a jeho vedení. Taková společnost nejenže nemůže prosperovat, nemůže ani fungovat.

Vymanění se z otroctví dluhu z nás činí lidi svobodné, nezávislé, sebevědomé. Oddlužený národ je svobodný národ, nezávislý národ, sebevědomý národ.

Právě to, a nic menšího, si Rozumní přejí.

Právě to, a nic menšího, vám Rozumní nabízejí.

Právě to, a nic menšího, můžete volbou Rozumných pro tuto zemi vykonat.

Milostivé léto 2018: Principy oddlužení a výhody pro společnost a dlužníky

Principy:

– Okamžité zastavení exekucí na dlužníky, občany ČR, kteří o to požádají a splňují podmínky tohoto návrhu

– Dlužník musí nastoupit nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti do zaměstnání a musí v následujícím běžném roce pracovat v zaměstnaneckém poměru minimálně 9 měsíců.

– Dlužník by pobíral běžnou mzdu jako ostatní zaměstnanci, pouze s rozdílem, že by si nemohl za sebe odečíst daňovou slevu 2.070 Kč.

– Na umořování dluhu věřitelům by byla každý měsíc poukazována částka zálohové měsíční daně za poplatníka (dlužníka) povýšená o uvedenou neuplatněnou daňovou slevu 2.070 Kč. V segmentu hrubých mezd od min. hrubé mzdy 11 tisíc Kč po hrubou mzdu 27 tisíc Kč se jedná se o částky 2.070 Kč – 5.430 Kč. – viz KALKULAČKA: Výpočet doby splácení

– Pokud by součet sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem a zaměstnancem a k tomu připočtená a věřitelům odvedená daň dosáhla výše dluhů občana s exekucí (nebo exekucemi), bylo by odvádění daně na účet věřitelů ukončeno. Bývalý dlužník s exekucemi by tím byl oddlužen. Zbytek dluhu by za občana uhradil stát z vybraného sociálního a zdravotního pojištění.

– Pokud by dlužník neprošel ze své viny celým procesem oddlužení a bezdůvodně ho přerušil, tento oddlužovací program by pro něj skončil, na pokrytí dluhů by byly započítány pouze stržené částky daně z příjmu a stát by si ponechal vybrané sociální a zdravotní pojištění.

– Dlužník, který by úspěšně prošel programem by, v závislosti na hrubé mzdě od 11 tisíc Kč do 27 tisíc Kč, splácel měsíčně od 7.020 Kč do 17.580 Kč, což by znamenalo jeho poměrně rychlé a jednoduché oddlužení v porovnání se současným osobním bankrotem. Například při dluhu 200 tisíc Kč by to bylo (v závislosti na hrubé mzdě) v průměru necelé 2 roky, při dluhu 500 tisíc Kč v průměru 4 roky.

– Určitou nevýhodou pro stát se může jevit to, že nebude za dlužníka inkasovat daň z příjmu a po ukončení jeho oddlužení přijde o platby sociálního a zdravotního pojištění, ale je třeba si uvědomit, že tito dlužníci stejně z mnoha procent nepracují legálně, ale přivydělávají si k sociálním dávkám na černo, takže stejně nikdy žádnou daň, ani pojištění neplatí.

Výhody:

– Okamžitě řeší nedostatek zaměstnanců, jichž se dnes nedostává do průmyslu, stavebnictví, zemědělství ani do dalších oborů. Současní nezaměstnaní jsou dle sdělení médií nepoužitelní.

– Má potenciál velmi rychle ozdravit sociální ovzduší ve společnosti (zařadit znovu do společnosti vyloučené jedince a jejich rodiny a s tím související okolnosti)

– Má výchovný a blahodárný efekt na děti, které dnes nespravedlivě trpí sociálním postavením v rodinách dlužníků a častou rozvodovostí svých rodičů.

– Má potenci zrychlit hospodářský růst a růst životní úrovně nejen dlužníků, ale i ostatních občanů.

– Stát okamžitě přestává dlužníkům platit různé dávky (v nezaměstnanosti, životní minimum, příspěvky na bydlení, otop, apod.)

– Do budoucna, po oddlužení, získává stát potenciální řádné zaměstnance, kteří budou platit daně a přispívat na sociální a zdravotní účely.

Zrušíme soukromé exekutory, zakážeme hazard a zpřísníme legislativu týkající se drog

Politická strana Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, dětem, důchodcům, zdravotně postiženým… představila 12. srpna 2017 na volební konferenci svůj stěžejní programový bod nazvaný Milostivé léto 2018. V zásadě se jedná o rychlé a nákladově neutrální oddlužení občanů v exekuci. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách zde.

S návrhem jsme také seznámili zaměstnavatelské svazy, protože právě zaměstnavatelé, kteří jsou v současné době hladoví po nových zaměstnancích, by měli oddlužení občanů vítat. Z úřadů práce jim posílají nezaměstnané, kteří nemají nebo ztratili pracovní návyky nebo již nejsou, vzhledem k věku, tak flexibilní a pokud je přesto přijmou, stává se často zkušební doba pro ně konečnou. A zaměstnavateli poté zbudou jen náklady, které vložil do úkonů spojených s jejich zaškolením a vybavením.

Problém nedostatku kvalitních zaměstnanců má však řešení. A to řešení je na dosah ruky, jen se po něm natáhnout. Exekuci, případně exekucím, čelí dnes více než 800 tisíc občanů ČR. Mezi nimi je velké procento kvalifikovaných řemeslníků a techniků v produktivním věku. Dnes se živí podloudně, v lepším případě pracují načerno u menších firem, které za ně neplatí sociální ani zdravotní pojištění ani daň ze mzdy. Tito „černí zaměstnanci“ si za sebe též nic neplatí. Naopak pobírají od státu podporu v nezaměstnanosti, později dávky životního minima a stát jim hradí i další náklady spojené s bydlením, apod. Určitě si na své přijdou i deseti tisíce úředníků a úřednic sedících na pracovních úřadech, sociálních úřadech a v dalších „pečovatelských kancelářích“. Hotové žně zažívají soukromí exekutoři. A nikdo přitom nebere ohled na to, jakým způsobem dluhy vznikly. Často se takto na okraj společnosti, z něhož nebylo do dnešních dnů návratu zpět, dostali OSVČ, kterým někdo nezaplatil, nebo se jedná o jinak slušné občany, kteří však naletěli poskytovatelům, většinou nebankovních, půjček.
Jejich neštěstí se rázem propojilo s neštěstím jejich rodin. Zejména děti, které za nic nemohou, pak prožívají dětství v chudobě a ponižování od vrstevníků. Jsou i časté případy, že ve škole hladoví a smutně na chodbě čekají, až se spolužáci vrátí z oběda.

ROZUMNÍ našli řešení. To spočívá v nástupu dlužníka do zaměstnání a tím v zastavení veškerých exekucí vedených proti němu. Následná daň z příjmu (kde by si ovšem dlužník nemohl odpočítat nezdanitelnou část 2.070 Kč/měsíc) a sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem i zaměstnancem by šlo na pokrytí dluhů. Uvědomíme-li si, že 85 % exekucí je nevymahatelných, je toto pro věřitele hotové požehnání. Například takový občan s dluhem 300 tis. Kč a hrubou mzdou 15 tis. Kč by se tímto způsobem oddlužil za 2,5 roku, občan s dluhem 150 tis. Kč a hrubou mzdou 22 tis. Kč by se oddlužil za necelý rok! Podrobnosti jsou uvedené na našich stránkách a každý si to může pro svůj případ jednoduše propočítat na kalkulátoru, rovněž umístěném na webových stránkách Rozumných.

Občan, který by do tohoto oddlužovacího programu vstoupil, by začal okamžitě žít normálním způsobem života. Bral by svoji mzdu, i se slevou na dani za případné děti v jeho péči. I jeho rodina a děti by se okamžitě zařadily mezi „normální lidi“. Jak velký je to rozdíl oproti tzv. osobnímu bankrotu, kde se musí dlužník na dobu pěti let podřídit tvrdým omezením. Navíc do tohoto bankrotu vstupuje pouze 20 tis. dlužníků za rok, což by znamenalo, pokud by to bylo umožněno všem, oddlužení současných cca 830 tisíc dlužníků až za 46,5 roku. Navíc by se již ode dnešního dne nesměl nikdo zadlužovat. Z tohoto je vidět absurdnost současné situace, hra na oddlužení je pouze falešná a statisíce dlužníků někomu, kdo tahá za nitky v této zemi, vyhovují. Též někomu vyhovuje probíhajících 4,7 miliónu exekucí!

Rozumní se ale s touto devastací národa nesmíří. Pokud dostanou dostatek hlasů v parlamentních volbách a budou mít šanci to změnit, postaví se účinně za tuto ohromnou skupinu lidí, často nespravedlivě vyvržených ze společnosti.

Ano, slyšíme i hlasy, že si dlužníci za svoji situaci mohou sami. To je v mnoha případech pravda. Většina občanů se, díky své disciplíně a mnohdy velkému omezování, dokázala dluhům vyhnout. Ti se teď na to dívají prizmatem: „A jak k tomu já přijdu?“ Na to se dá odpovědět asi takto: Dejme těmto, ne tak disciplinovaným a někdy zbytečně riskujícím a lehkovážným, avšak mnohdy nespravedlivě zadluženým, spoluobčanům při příležitosti 100. výročí vzniku Československa šanci. Poučme se z historie, kde se tato šance k návratu do společnosti dávala dlužníkům po 50 letech. Ozdravný proces, který by se poté šířil skrze národní organizmus, by stál za to.

Liché by pak byly argumenty, že potřebujeme pracovní sílu z Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska, ale i argumenty, že potřebujeme imigranty z muslimských zemí! Naopak peníze vydělané v Čechách by zde i zůstaly, což by vedlo k nastartování poptávky a růstu výroby. Určitě by to přispělo k růstu životní úrovně i těch občanů, kteří se s exekutory nikdy nezapletli. Tato parazitující část národního hospodářství by postupně odumřela a exekutoři i se svým týmem by museli přejít do výroby, kde by je rozvíjející se firmy rády přijaly jako podnikové právníky nebo ostrahu, apod. Mezitím by byly zakázané tzv. výherní automaty a sázení omezeno nějakým limitem. Drogy by pod vedením národní vlády byly nedostupné a s jejich uživateli by se nakládalo ne jako s pacienty, ale jako se zločinci. Statisíce občanů by se zbavilo svých neřešitelných problémů a tím by nemuseli tolik zatěžovat zdravotní systém. Z ušetřených finančních prostředků by se mohl stát lépe postarat o skutečně nemocné, děti, důchodce a vůbec všechny, kteří pomoc skutečně potřebují.

Zdá se to být jednoduché, ale nějak se nám od tzv. sametové revoluce tyto teze nedaří nastolit. Jakoby na prameni seděla nějaká žába a naše těla paralyzovalo nějaké hadí uštknutí. Rozumní však vědí, kdo je tou žábou a hadem a nehledají příčiny našeho polistopadového zmaru tam, kde nejsou. Teď si jen přát, aby se našlo i dost rozumných mezi občany České republiky, kteří půjdou nejen volit, ale budou volit i správně.

Ing. Ivan Cícha, člen předsednictva Národní demokracie a dvojka kandidátky Rozumných v Jihočeském kraji pro parlamentní volby 2017