Rodina

1. Rodina a péče o děti

Změníme systém finanční podpory ze strany státu tak, aby bylo výhodné mít rodinu. Je nepřijatelné, aby se vyplatilo být rozvedený. Při případném rozvodu považujeme za základ dohodu rodičů v zájmu dítěte, jinak upřednostňujeme péči střídavou. Děti potřebují oba rodiče. Jsme rovněž toho názoru, že jako mají rodiče povinnost starat se o děti, tak mají děti povinnost starat se o staré rodiče.

Obrovským zlem naší doby je odebírání dětí juvenilní justicí, na kterém se přiživují různé neziskovky, dětské domovy a pěstouni. K odebírání dětí slouží někdy absurdní záminky, výmysly a lži a existují případy, kdy se děti odebírají bezproblémovým rodičům z ideologických či politických důvodů (například tehdy, chtějí-li své potomky vychovávat v tradičním duchu).

V občanském zákoníku (i ústavě) zcela chybí definice rodiny. Domníváme se proto, že dnes, kdy je tento tradiční institut vystaven nevybíravým útokům a snahám o destrukci, je žádoucí, aby bylo jasně deklarováno a právně ukotveno: Jde o svazek muže, ženy a dětí, který potřebuje dostatečnou ochranu, neboť je základem národa a zdravé společnosti.

2. Homosexuální svazky

Nepodporujeme uznání homosexuálního svazku jako manželství. Jsme také proti tomu, aby si mohl jeden homosexuální partner osvojit dítě druhého partnera. Není v žádném případě rodičem, jedná se o osobu vůči dítěti cizí, nepříbuznou. Zapomíná se, že svého skutečného druhého rodiče dítě někde má. Bohužel je mu však často zatajován, a to někdy už od narození.

V případech lesbických párů by možnost, aby si partnerka matky osvojila její dítě, jen usnadnila podmínky těm ženám, které si pořizují děti prvoplánově připravené o otce už od narození. Toho se pak snaží nahradit právě partnerkou matky. Obdobně je připravené o matku dítě, které žena pouze porodí a předá páru gayů.

Nemělo by se také zapomínat, že „mít dítě“ není vymahatelným lidským právem, a už vůbec ne „mít cizí dítě“. Pro nikoho, pro homosexuály ani pro heterosexuály. Naopak základním právem dítěte je znát své skutečné rodiče a mít jejich péči.

3. Výživné na děti

Kde vzniká nebo v čem podle vás spočívá problém s neplněním výživného a jak chcete tento problém řešit?

Problém neplnění výživného vzniká z různých důvodů. Někteří lidé se cíleně vyhýbají plnění svých povinností, někteří se dočasně dostali do tíživé finanční situace a některým bylo už od počátku vyměřeno takové výživné, které neodpovídá jejich příjmům. Je zřejmé, že ve druhém a třetím případě je především potřeba stanovit odpovídající výživné, aby jej povinní vůbec byli schopni platit a nedostávali se do dluhové pasti.
Způsob stanovení výživného má být jasný a spravedlivý a musí být dán zákonem, ne libovůlí soudů. Primárním cílem přitom musí být zajištění osobní péče o dítě oběma rodiči a výživné má nastoupit pouze v případě, kdy se rodič o dítě nechce nebo nemůže přímo starat. V takovém případě se pak rodič musí podílet na zajištění základních potřeb dítěte formou výživného. To však nemá přesahovat rozsah těchto základních potřeb a už vůbec nemá být příspěvkem ke zvyšování životní úrovně druhého rodiče. Nesmí také docházet k diskriminaci rozvedených rodičů stanovením vyššího výživného, než kolik na dítě vynakládali před rozpadem rodiny.
Základní výživné v případě, že se rodič nemůže nebo nechce starat o dítě osobně, by pak mělo být vymáháno v těch případech, kdy je rodič reálně schopen jej platit.

Jste pro zpřísnění trestního postihu za neplnění výživného, budete navrhovat alternativní tresty nebo upřednostňuje vymáhání výživného občansko-právní cestou a jste pro zrušení tohoto celosvětově raritního trestného činu?

ROZUMNÍ jsou pro zrušení tohoto celosvětově raritního trestného činu a pro vymáhání spravedlivě stanoveného výživného občansko-právní cestou. Nesmíme také zapomínat, že rodič ve vězení dítěti nijak nepomůže a navíc jeho věznění stojí společnost okolo 1000 Kč denně.

Upřednostňujete vymáhání výživného prostřednictvím soukromých exekutorů nebo by měl výživné vymáhat stát (např. finanční úřady)? Jste pro ponechání současných nákladů na exekuční řízení (odměna advokáta oprávněného, odměna exekutora a náhrada hotových výdajů exekutora) nebo pro razantní snížení těchto nákladů (např. jednotný poplatek) přenášených výhradně na povinného? Jste pro částečné přenesení exekučních nákladů na oprávněného (např. poplatek za podání exekučního návrhu)?

ROZUMNÍ jsou pro zachování stávajících možností vymáhání výživného s tím, že náklady na exekuční řízení by měly být stanoveny přiměřeně tak, aby výrazně nenavyšovaly výši dluhu. Částečné přenesení exekučních nákladů na oprávněného (např. formou poplatku za podání návrhu) by mohlo omezit šikanózní a zbytečné návrhy v případech, kdy povinný zjevně není schopen výživné hradit.

Souhlasíte s kontroverzním zabavováním řidičských průkazů neplatičům výživného? Budete či nebudete podporovat chystanou novelu exekučního řádu, kterou se má rozšířit zabavování řidičských průkazů i neplatičům výživného zletilým „dětem“?

ROZUMNÍ nesouhlasí se zabavováním řidičských průkazů neplatičům, protože se jedná o opatření, které jen dále omezuje jejich možnosti vydělávat na potřeby dětí. Rozhodně pak nepodporujeme jakékoliv sankce vůči rodičům zletilých dětí, které jsou již schopny se o sebe (i při dalším vzdělávání) postarat. Příspěvky rodičů v těchto případech by měly být čistě na dobrovolné bázi, tak jako v úplných rodinách.

Souhlasíte s návrhem Zákona o náhradním výživném v současné podobě, budete navrhovat nějaké změny tohoto zákona nebo budete prosazovat úplně jinou koncepci, která by nezatěžovala státní rozpočet a pomohla skutečně potřebným dětem?

ROZUMNÍ nesouhlasí se současným návrhem zákona o náhradním výživném, který neřeší příčiny problému, ale jeho důsledky. Chceme se zaměřit, jak již bylo uvedeno, především na zachování osobní péče obou rodičů o děti. Pouze v případech, kdy rodič takto nechce nebo nemůže zajišťovat potřeby dítěte, mu má být stanovena povinnost nahradit svou péči výživným (přiměřeným a spravedlivě stanoveným, v ideálním případě dohodou rodičů).

Máte k tomuto tématu ještě jiné podněty, na které nesměřovaly předchozí otázky?
ROZUMNÍ nesouhlasí s praxí, kdy matrikový otec je povinen platit výživné na dítě, které není jeho. Chceme proto, aby zde existovalo právo na vrácení neoprávněně inkasovaného výživného a možnost popření otcovství formou spolehlivých testů DNA nebyla nijak časově omezena.