Neziskovky

Neziskové organizace byly původně založeny k obecně prospěšné činnosti, například na pomoc lidem v nouzi nebo k boji proti bezpráví. Bohužel tyto organizace byly v poslední době zneužity jako nástroj politické moci k šíření propagandy, například za multikulturní společnost.

Financování tzv. neziskového sektoru z veřejných rozpočtů se stává jedním ze zásadních problémů této země. Činnost nevládních neziskových organizací (NNO) se neřídí ani individuální, ani společenskou poptávkou, ale rozhodnutím jakési komise, která rozhoduje o přidělení peněz na základě přečtení nějakých materiálů. Neziskový sektor vyrostl na tvrzeních o pomoci společnosti, na údajně charitativních projektech, na projektech sociální pomoci. To už je z větší části pryč. Nyní představuje neziskový sektor paralelní vládu. Nekonečné seznamy příjemců dotací budí pohoršení mnohdy absurditou účelů, k nimž jsou peníze použity.
Financování neziskového sektoru je systémový problém, ohrožující samotné demokratické uspořádání. Aniž by musely projít volbami, získávají některé tzv. neziskové organizace peníze na to, aby ovlivňovaly politická rozhodnutí, zákony a tím budoucnost země, což může být v příkrém rozporu se zájmy občanů ČR. Z našich daní jsou placeny nevolené subjekty, které prosazují politické cíle, přičemž se zaštiťují pomocí bližnímu svému. Prostřednictvím řady mechanismů, včetně evropských struktur, se stále více vymykají byť jen potenciálním možnostem kontroly. Pokusy o její navrácení voličům jsou prohlašovány za nelegitimní a dokonce za protisystémové. Politické neziskovky nejsou izolované, ale pracují v úzkém propojení s médii a politiky. Většina absurdních nápadů se rodí v hlavách politiků, kteří ovšem nechtějí riskovat hněv občanů, takže zafinancují neziskovku, která prosazuje přesně ten nápad, který si byrokraté objednali. S pomocí masmédií, pochopitelně. Neziskovky, redakce masmédií, velké byrokratické aparáty a nadnárodní korporace fakticky představují jednotné prostředí. Jsou ovládány stejnou skupinou lidí.

Veřejným financováním de facto politických subjektů, které však nejsou podřízeny volebnímu mechanismu výběru a schvalování, se moc přesouvá lobbistickým skupinám, které následně ovlivňují politiku země v prospěch zahraničních donátorů. Jejich úlohu při prosazování cílů globálních elit v dnešních časech již nelze bagatelizovat a přehlížet. Nevládní organizace, mnohá média, umělci a všichni, kteří jsou přisáti na granty, na peníze daňových poplatníků i na dotace z EU, šíří nenávist mezi lidmi. Rozdělují národ podle názorů na prezidenta, na migraci, na vztah k Rusku, NATO k EU atd.

Již v roce 1997 na zasedání VS OSN přijala vláda ČR Agendu 21. Jedná se o mezinárodní dokument, podle něhož má vláda ČR povinnost, vyplývající z 27. Kapitoly: Posilování úlohy nevládních organizací, vytvářet a posilovat legislativní opatření, jež by nevládním organizacím zaručila jejich právo „chránit prostřednictvím právních kroků zájmy veřejnosti“. Podstatou Agendy 21 – tedy dokumentu OSN – je, aby výkonná i legislativní moc ve státě přešla do rukou nevládních organizací. Státy mají povinnost toto předání své vlastní moci navíc ještě i financovat.

Řešení:

1) Důkladný audit činnosti a hospodaření všech NNO.
2) Jakmile NNO začne prosazovat nějaký politický program, okamžitě ji odříznout od všech státních peněz.
3) Pokud NNO přijímá peníze ze zahraničí, musí se registrovat jako zahraniční agent a začne podléhat speciálnímu dohledu. V USA to tak funguje už víc než 70 let, v poslední době přijaly stejnou úpravu i další státy.
4) Vystoupit z AGENDY 21.

Naším cílem není poškodit neziskový sektor, nýbrž pravý opak – neziskový sektor očistit od těch, kdo na něm parazitují. Nikdo z nás nechce odebírat peníze dobrovolným hasičům, skautům, mysliveckým sdružením a žádné podobné organizaci. Naopak. Zrušením financování politických NNO si legitimní spolková činnost dokonce polepší.

A polepší si dvojnásob, když nebude nadále diskreditována politickými NNO, v rámci paušálního hněvu na všechny „neziskovky“ bez rozlišení jejich činností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *